Sức sống của chủ nghĩa Mác - LêNin trong thời đại ngày nay

Chọn lọc những bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học về giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay và sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 S552s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn