Chính sách an sinh xã hội thực trạng và giải pháp\

Sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về những trở ngại trong thực thi chính sách an sinh xã hội; đánh giá của nhóm cán bộ thực thi chính sách và đối tượng thụ hưởng chính sách về những trở ngại trong thực thi chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam; quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực thi hiệu q...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Quốc Lý (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2014
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 362 Ch312s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn