An sinh xã hội cho khu vực phi chính thức và người lao động phi chính thức ở Việt Nam: kết quả rà soát tài liệu và cơ sở dữ liệu

Sách giới thiệu về quan điểm và kinh nghiệm quốc tế về an sinh xã hội khu vực phi chính thức và việc làm phi chính thức; cung cấp tổng quan các nghiên cứu tài liệu và số liệu liên quan đến khu vực phi chính thức và việc làm phi chính thức tại Việt Nam; trình bày bảng ma trận gồm danh mục và thông ti...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2012
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 362.85 A105s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn