Lịch sử Việt Nam\ Tập 8: Từ năm 1919 đến năm 1930/

Lưu vào:
Tác giả chính: Tạ, Thị Thúy (chủ biên)
Đồng tác giả: Ngô, Văn Hòa (biên soạn), Vũ, Huy Phúc (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2013
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn