Vấn đề Ca-sơ-mia\

Thung lũng Ca-sơ-mia nằm ở cực bắc ấn độ, giáp tây tạng Trung quốc, ápganixtan, Pakixtan, rộng 223.000km2, được chia làm 3 phần do 3 nước kiểm soát (ấn độ 103.000km2, Pakixtan 80.000km2, Trung quốc 40.000km2). Phần ấn độ kiểm soát gọi là Gia-mu và Ca-sơ-mia. Bang Gia-mu và Ca-sơ-mia có hơn 60 triệu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Xuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!