Ấn Độ xưa và nay

Sách giới thiệu những nét cơ bản về truyền thống lịch sử, đất nước và con người ấn độ; nghiên cưú các thành tưụ lớn của văn hóa ấn như: triết học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật...; mô tả những thành tưụ về kinh tế cũng như chính sách đối ngoại và mối quan hệ ngoại giao ấn độ - Việt Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao, Xuân Phổ
Tác giả tập thể: Viện nghiên cưú đông nam á
Đồng tác giả: Trần, Thị Lý
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương