Tìm hiểu nguồn gốc duy thức học\

Sách trình bày những nghiên cứu về tình hình tư tưởng Phật giáo qua 3 thời kỳ phát triển, hệ thống giáo lý đương thời của từng thời kỳ Phật giáo có liên quan đến sự phát triển về duy thức học: tư tưởng duy thức trong Phật giáo nguyên thuỷ, Phật giáo bộ phái, Phật giáo đại thừa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ẩn Thuật Đại Sư
Đồng tác giả: Thích, Quảng Đại (dịch)
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tôn giáo, 2006
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!