Ảnh hưởng của các yếu tố tộc người tới phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận/

Sách nghiên cứu đặc thù sinh thái vùng, kết cấu và thiết chế xã hội, tôn giáo, ý thức tộc người và ý thức quốc gia của người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận; những ảnh hưởng của những yếu tố tộc người tới biến đổi kinh tế-xã hội của người Chăm đương đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Thị Chính
Đồng tác giả: Tạ, Long
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2007
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.899 A107h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn