Histoire de l'Indochine - Le destin 1885-1954\

Đây là tập hợp các bài viết, ảnh tư liệu mang tính lịch sử nói về quá trình xâm lược và thất bại của thực dân Pháp ở Đông Dương (thời kỳ 1885-1954)

Lưu vào:
Tác giả chính: Philippe Héduy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Henri Veyrier, 1983
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 944 H313t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn