Introduction to comparative Government\

Sách tham khảo, giới thiệu sự so sánh về thể chế chính trị giữa các nước công nghiệp phát triển với các nước cộng sản, và các nước thế giới thứ ba,m giúp người đọc so sánh được các hệ thống chính trị khác nhau trên thế giới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Michael Curtis
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : United States of America: Haper Collins, 1990
Phiên bản:xb.lần thứ hai
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Sách tham khảo, giới thiệu sự so sánh về thể chế chính trị giữa các nước công nghiệp phát triển với các nước cộng sản, và các nước thế giới thứ ba,m giúp người đọc so sánh được các hệ thống chính trị khác nhau trên thế giới
Số ISBN:0-06-041466-9