Xóa bỏ manh mún ruộng đất ở ứng hòa-điều kiện để sản xuất hàng hóa\

17/30 xã đã xóa manh mún ruộng đất, từ 15-17 mảnh ruộng/hộ xuống đến từ 1-4 mảnh/hộ

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồng Hà
Đồng tác giả: Như Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!