Dictionnaire commerce - Droit et vie sociale\

Đây là cuốn từ điển Đức-Pháp và Pháp-Đức, bao gồm các từ và thuật ngữ trong lĩnh vực thương mại

Lưu vào:
Tác giả chính: Claud Toulouse
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Maison du dictionaire, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!