Dictionnaire d'économie\

Cuốn từ điển này bao gồm các thuật ngữ phổ biến dùng trong kinh tế, kèm theo chú giải, định nghĩa và các tập hợp từ có liên quan

Lưu vào:
Tác giả chính: C. Bialès
Đồng tác giả: J.L. Rivaud, M. Bialès, R. Leurion
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Xuất bản : Paris: Foucher, 1996
Phiên bản:Lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!