Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cưú nước\

Sách đã tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cưú nước hào hùng của dân tộc ta, chỉ ra những thắng lợi và bài học, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng là bảo đảm vững chắc cho thắng lợi của cuộc kháng khiến

Lưu vào:
Tác giả chính: Văn, Tiến Dũng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 V250c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn