Public management and Administration: An Introduction

Mô hình truyền thống của hành chính công, quản lý hành chính, vai trò của chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, quản lý chiến lược, quản lý nhân sự, tài chính, chính phủ điện tử, quản lý khu vực bầu cử, quản lý công ở các nước đang phát triển...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hughes, Owen E
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : New York: Palgrave Macmillan
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!