Luật thúê chuyển quyền sử dụng đất: Luật này đã được QHK9, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22-06-1994 và có hiệu lực từ 01-07-1994

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!