Luật thúê sử dụng đất nông nghiệp: Luật này đã được QHK9, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 10-07-1993, và có hiệu lực từ ngày 01-01-1994

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!