Trích dẫn APA

Luật tổ chức Quốc hội: Luật này đã được QHK8, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 15-04-1992, và thay thế Luật tổ chức QH và HĐNN ngày 03-07-1981.

Chicago Style Citation

Luật Tổ Chức Quốc Hội: Luật Này đã được QHK8, Kỳ Họp Thứ 11, Thông Qua Ngày 15-04-1992, Và Thay Thế Luật Tổ Chức QH Và HĐNN Ngày 03-07-1981.

Trích dẫn MLA

Luật Tổ Chức Quốc Hội: Luật Này đã được QHK8, Kỳ Họp Thứ 11, Thông Qua Ngày 15-04-1992, Và Thay Thế Luật Tổ Chức QH Và HĐNN Ngày 03-07-1981.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.