Luật tổ chức Quốc hội: Luật này đã được QHK8, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 15-04-1992, và thay thế Luật tổ chức QH và HĐNN ngày 03-07-1981

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!