Sự phục hưng của nước Đại Việt thế kỷ X-XIV: Sách tham khảo\

Sách nghiên cưú lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam giai đoạn Lý-Trần (thế kỷ X-XIV); phân tích diễn biến kinh tế, xã hội ở Giao Châu, sự hình thành và củng cố nhà nước phong kiến trung ương tập quyền, ảnh hưởng của tôn giáo với xã hội, chính sách đối ngoại và phản ánh các cuộc chiến đấu chống quân x...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: A.B. Pôliacốp
Đồng tác giả: Hán, Văn Tâm, Lê, Đình Sỹ, Nguyễn, Xuân Mạnh, Vũ, Minh Giang, Vũ, Văn Quân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1996
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 S550p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn