Về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sách phác lược lịch sử học thuyết nhà nước pháp quyền nói chung và Việt Nam nói riêng; trình bày các quan điểm, nội dung thực hiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh; giới thiệu bộ máy lập pháp, hành pháp, tư pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Bộ tư pháp. Viện nghiên cưú khao học pháp lý
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.1 V250n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn