Mười năm bước tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (1985-1995): Hội thảo khoa học\

Sách tập hợp các tham luận tại hội thảo khoa học tổ chức vào ngày 23-25/02/1995 tại Hà nội, đánh giá chung những tiến bộ của phụ nữ Việt nam; phụ nữ với hôn nhân và gia đình; dân số, môi trường và các tệ nạn xã hội; đề ra tiêu chí để phụ nữ Việt nam tiếp tục phấn đấu đạt tới sự bình đẳng, tiến bộ và...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, thị Bình
Đồng tác giả: Lê, Thi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Phụ nữ, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 305.409 M558n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn