Thêm một tộc người cần được xác định tộc danh\

Miền tây Quảng Trị có tộc người Xy (chúng tôi đã giới thiệu trên báo Lao động số 91/97 ngày 8-6-1997) là tộc người chưa được xác định tộc danh. Cũng tại Quảng Trị còn có một tộc người chưa được xếp tộc danh đó là người Pa Hy...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ Chư
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!