Xây dựng hạ tầng ở Di Linh: Công nghiệp hóa nông thôn, miền núi\

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, nên bắt đầu từ đâu? từ việc xây dựng các nhà máy hiện đại chế biến nông sản hay bắt đầu từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng? Việc huy động vốn như thế nào? Từ kinh nghiệm thực tế ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) có thể gợi mở cho địa phương khác...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Khôi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!