Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cấp phường\

Một trong những yêu cầu đặt ra là tiếp tục nâng cao hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước ở cấp phường - một cấp Nhà nước trong hệ thống chính quyền 4 cấp. Tuy nhiên, hoạt động quản lý Nhà nước ở cấp phường trong thời gian qua nẩy sinh nhiều vướng mắc, cần được tiếp tục nghiên cưú giả...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tuấn Sơn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!