Đảng, Nhà nước ta trước sau như một tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưàng của đồng bào các tôn giáo... tạo điều kiện để đồng bào đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước\

Lời phát biểu của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại buổi tiếp Uỷ ban đoàn kết công giáo Việt nam nhiệm kỳ III, ngày 31-12-1997

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!