Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Xem báo QĐND từ số 13191, ngày 2-2-1998\

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Đồng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!