Trích dẫn APA

Phạm, V. Đ. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Xem báo QĐND từ số 13191, ngày 2-2-1998\.

Chicago Style Citation

Phạm, Văn Đồng. Vận Dụng Sáng Tạo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa đất Nước: Xem Báo QĐND Từ Số 13191, Ngày 2-2-1998\.

Trích dẫn MLA

Phạm, Văn Đồng. Vận Dụng Sáng Tạo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Trong Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa, Hiện đại Hóa đất Nước: Xem Báo QĐND Từ Số 13191, Ngày 2-2-1998\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.