Trích dẫn APA

Vĩnh Nguyên. SIDA với việc hỗ trợ các dự án dành cho phụ nữ Việt Nam\.

Chicago Style Citation

Vĩnh Nguyên. SIDA Với Việc Hỗ Trợ Các Dự án Dành Cho Phụ Nữ Việt Nam\.

Trích dẫn MLA

Vĩnh Nguyên. SIDA Với Việc Hỗ Trợ Các Dự án Dành Cho Phụ Nữ Việt Nam\.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.