Khoa học xã hội và nhân văn - Mười năm đổi mới và phát triển\

Tài liệu là công trình nghiên cưú, tổng kết, đánh giá thành quả khoa học xã hội và nhân văn, sự đóng góp của những người làm công tác khoa học trong việc hoạch định những chính sách xã hội cho sự phát triển đất nước trong 10 năm đổi mới...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Tất Dong
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 301 Kh401h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn