Biết rõ nhưng không xử lý: Tình trạng vi phạm Bộ luật lao động ở Hải Dương\

Sự vi phạm Bộ luật lao động ở các hình thức: không ký HĐLĐ, tăng ca, tăng giờ làm việc tuỳ tiện, trả lương vô nguyên tắc, không đóng BHXH, BHYT? Còn tổ hức CĐ lại dựa vào cái lý là thiếu cơ chế chính sách, trình độ cán bộ CĐ cơ sở bất cập... để khổng thể can thiệp được...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tri Thức
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
gs
vpl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!