Công nghiệp hóa nông nghiệp ở Hải Dương điều thuận và chưa thuận

Hải dương có 12 huyện và t.phố, diện tích tự nhiên 166.078ha, dân số 1,68 triệu người, có tiềm năng về đất đai, sức lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật, vị trí địa lý khá thuận tiện, song khi thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn còn nảy sinh nhiều những thách thức mới đang đặt ra...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!