Đắc Lắc - mở đường để xóa đói nghèo\

Đắc Lắc là một trong những tỉnh rộng nhất nước, địa hình phức tạp, có nhiều huyện vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn. Toàn tỉnh hiện có 8.479km đường giao thông, trung bình 6,68 km/1000 dân và 0,43km/km2, đạt mức trung bình của cả nước. Mạng lưới giao thông thường bị ách tắc, sản phẩm nông nghiệp không...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kiều, Bình Định
Đồng tác giả: Lê, Anh Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!