Thông báo Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng cộng sản Việt Nam

Hội nghị TW5K8 ĐCSVN họp từ ngày 6 đến 16-7-1998, tại Hà nội bàn về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xem xét tình hình thực hiện NQTW4 và xác định những giải pháp lớn nhằm triển khai thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH 1998 và KH 5 năm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!