Gửi nội dung này: Nghị quyết về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 1998