Những giải pháp tích cực điều hành ngân sách Nhà nước\

ý kiến của Thứ trưởng Bộ tài chính về tình hình thu chi NSNN 6 tháng đầu năm và những giải pháp cho những tháng còn lại của năm 1998

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, văn Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!