Tiếp tục khơi dậy và cổ vũ những nhân tố mới sản xuất, kinh doanh giỏi\

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ nhất, ngày 10-9-1998, tại Hà nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!