Điều cần bàn về pháp luật trước nạn phá rừng làm rẫy\

Nhìn chung các quy định của pháp luật trước nạn phá rừng làm rẫy còn nhiều bất cập và thiếu tính khả thi, đây chính là những kẽ hở về quản lý, bảo vệ rừng mà pháp luật cần được sửa đổi để ngăn chặn nạn phá rừng làm rẫy, lấy đất bán như hiện nay ở Đak lak...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, trọng Nghĩa
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
pl
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!