Phát huy cao nhất nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn\

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bế mạc Hội nghị lần thứ 6 (lần 1) BCHTWĐCSVN khóa VIII, ngày 17-10-1998

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!