Phòng, chống hiện tượng nhiễu loạn khí hậu En-so: ý kiến nhà khoa học\

Bài viết giới thiệu những thiệt hại do En-so gây ra (En-so bao gồm En Ninô và La Nina), các biện pháp giảm nhẹ thiệt hại của En-so và 4 phần quan trọng của chiến lược giảm nhẹ thiệt hại

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, minh Hiền
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
mt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!