Nghiên cưú xã hội học\

Sách giới thiệu những nội dung cơ bản của xã hội học đại cương; trình bày một số lĩnh vực XH hội học chuyên biệt như: XH học chính trị, đô thị, nông thôn, XH học giáo dục, gia đình... dư luận XH và XH học trong công tác quản lý XH

Lưu vào:
Tác giả chính: Chung á
Đồng tác giả: Nguyễn, Đình Tấn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1997
Phiên bản:Tái bản
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 301 Ngh305c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn