Nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tư duy sắc bén, có vốn sống và phương pháp khoa học\

Bài phát biểu của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại Hội thảo toàn quốc về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo, tổ chức tại trụ sở báo Nhân dân, ngày 27-11-1998

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!