Tôn tử mưu lược nhân sinh\

Tài liệu luận bàn về con người, nhân sinh quan, sách lược, chiến lược chính trị, đặc biệt là quân sự của Tôn Tử; ảnh hưởng tư tưởng, binh pháp của Ông đến các thời đại sau này

Lưu vào:
Tác giả chính: Hùng, Trung Vũ
Đồng tác giả: Nguyễn, Đình Nhữ, Pham, Văn Thưởng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 355.4 T454t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn