Những vướng mắc cần tháo gà khi thực hiện các luật thúê mới\

7 vướng mắc sau gần 4 tháng thực hiện các luật thúê mới đang đặt ra cho ban chỉ đạo triển khai các luật thúê mới của Chính phủ, Bộ tài chính và Tổng cục thúê tiếp tục nghiên cưú, xử lý

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Ngọc Tú
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
kt
VAT
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!