Vai trò giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước\

Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân về số lượng và chất lượng và những vấn đề đặt ra cần nâng cao vị thế nòng cốt của giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay.

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Tuyến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!