Luật thúê tiêu thụ đặc biệt: Luật này đã được QHK10, KH3 thông qua ngày 20-15-1998, và có hiệu lực từ ngày 1-1-1999

Luật gồm 8 chương, 28 điều quy định các đối tượng chịu thúê và nộp thúê; các căn cứ tính thúê, việc đăng ký, kê khai, quyết toán thúê... nhằm điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho ngân sách nhà nước

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0553 L504t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn