Giáo dục - Quốc sách hàng đầu, tương lai của dân tộc\

Bài viết nêu bật tầm quan trọng của giáo dục trong lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc Việt nam. Ngành giáo dục nước ta phải được coi là quốc sách hàng đầu trong tương lai

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Văn Đồng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!