Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn Việt nam hiện thực và tương lai\

Sự đổi mới công nghệ trong nông thôn Việt nam trong thời gian qua và sự đòi hỏi phải nâng cao vai trò nhà nước trên mọi lĩnh vực nhằm thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đình Phan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
CNH
kt
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!