Hệ thống văn bản pháp luật về lao động

Sách tập hợp các văn bản pháp luật về lao động, gồm: Nghị định 18/CP 1992 về thỏa ước lao động tập thể, Pháp lệnh hợp đồng lao động ngày 30-08-1990, Pháp lệnh bảo hộ lao động ngày 10-9-1991 và các văn bản hướng dẫn thi hành kèm theo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 1993
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 H250t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn