Xây đắp cao hơn, bền vững hơn khối đại đoàn kết toàn dân\

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại hội đại biểu lần thứ V Mặt trận Tổ quốc Việt nam ngày 27-8-1999

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khả Phiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
ct
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!